اعضا گروه
 

 

اعضاء محترم گروه كنترل


 

دكتر احمد رضا تحسيري

تلفن: 84062410
 ايميل: tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
زمينه هاي پژوهشي:

·         تئوري تصميم گيري، آناليز سيستم هاي پيچيده، مدلسازي سيستم ها و بهينه سازي

       .     آناليز ريسك و طراحي سيستم ها


دكتر محمد تشنه لب

تلفن: 84062323
ايميل: teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
 زمينه هاي پژوهشي:

·         هوش محاسباتي

·         شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشرفته

·         سيستم هاي فازي و كنترل

·         كنترل كننده عصبي

·         كنترل هوشمند

·         الگوريتم هاي تكاملي

·         محاسبات نرم

       .     يادگيري عميق


دكتر حميد رضا تقي راد

تلفن:  84062321
ايميل:  taghirad[AT]kntu.ac.ir
صفحه شخصي:   https://wp.kntu.ac.ir/taghirad
زمينه هاي پژوهشي:

·         رباتيك خودران

·         ربات هاي طراحي

·         ربات هاي موازي و كابلي

·         رديابي ديداري ربات ها

·         ربات هاي صنعتي و اتوماسيون

       .     كنترل مقاوم و غير خطي در رباتيك