اعضا گروه
 

 

اعضاء محترم گروه کنترل


 

دکتر احمد رضا تحسیری

تلفن: 84062410
 ایمیل: tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
زمینه های پژوهشی:

·         تئوری تصمیم گیری، آنالیز سیستم های پیچیده، مدلسازی سیستم ها و بهینه سازی

       .     آنالیز ریسک و طراحی سیستم ها


دکتر محمد تشنه لب

تلفن: 84062323
ایمیل: teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
 زمینه های پژوهشی:

·         هوش محاسباتی

·         شبکه های عصبی مصنوعی پیشرفته

·         سیستم های فازی و کنترل

·         کنترل کننده عصبی

·         کنترل هوشمند

·         الگوریتم های تکاملی

·         محاسبات نرم

       .     یادگیری عمیق


دکتر حمید رضا تقی راد

تلفن:  84062321
ایمیل:  taghirad[AT]kntu.ac.ir
صفحه شخصی:   https://wp.kntu.ac.ir/taghirad
زمینه های پژوهشی:

·         رباتیک خودران

·         ربات های طراحی

·         ربات های موازی و کابلی

·         ردیابی دیداری ربات ها

·         ربات های صنعتی و اتوماسیون

       .     کنترل مقاوم و غیر خطی در رباتیک